Den Konfliktfyllda Arbetsgruppen : En Studie av Kännetecken och Orsaker

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Sammanfattning:

Denna uppsats försöker besvara vad som kännetecknar och orsakar konflikter i en arbetsgrupp. Området var omfattande avseende litteraturen och vi har valt att ta fram de bitar som var vanligast på den arbetsplats vi besökte. Uppsatsen är en kvalitativ undersökning.

Undersökningen är genomförd på ett callcenter i Närke och vi djupintervjuade sex kommunikatörer för att få en bra bild av vad som dels orsakat men också kännetecknat konflikter i deras arbetsgrupp. Det framkom att det fanns flera orsaker. Bland annat togs det upp att kommunikationen brast mellan kollegorna och ledningen, en del skapade egna regler och rutiner för hur man skulle utföra arbetet vilket ledde till förbistringar hos andra, vidare påtalades att det var svårt att ha ett informellt ledarskap och ingen formell i arbetsgruppen.

Det fanns flera kännetecken på konflikter också. Exempelvis fanns det grupperingar bland kollegorna, det bland annat hade förekommit mobbning, och det fanns en konflikträdsla bland de anställda som hindrade dem att agera ibland.

Resultatet av denna undersökning är således att det inte finns en orsak eller ett kännetecken, utan det är flera. Vi har redovisat de tydligaste svaren och kommit fram till att makt är en överordnad orsak till konflikter i arbetsgruppen. Ett exempel på detta var att vissa personer ville ha mer makt och inflyttande över sina kollegor.

Uppsatsen inleds med en teoretisk genomgång av litteratur i ämnet. Därefter fortsätter vi med metoddelen, där vi berättar hur vi gått tillväga vid intervjuerna samt hur vi bearbetat intervjumaterialet inför analyserandet. Därefter följer ett kapitel med resultat och analys av de svar vi fick. Vi avrundar uppsatsen med att besvara våra inledande frågeställningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)