Sjuksköterskans förutsättningar för en tidig identifiering av sepsis

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Dödligheten i sepsis är hög och en snabb identifiering samt en tidig administrering av antibiotika är av högsta prioritet för att undvika septisk chock där risken för allvarliga komplikationer med dödlig utgång föreligger. Sjuksköterskan är den i vårdteamet som arbetar närmast patienten och besitter största möjligheten att identifiera sepsis i ett tidigt skede. Syfte: Att beskriva förutsättningarna för sjuksköterskans riskbedömning för tidig identifiering av sepsis. Metod: En strukturerad litteraturöversikt baserad på tolv vetenskapliga artiklar från de vetenskapliga sökdatabaserna Pubmed och Cinahl. Resultat: Resultatet av litteraturöversikten presenteras i två övergripande teman, riskbedömningsverktyg samt sepsisträning och utbildning. Utbildning blir en central del i resultatet då kunskapsluckorna för både patofysiologi och handhavandet av riskbedömningsverktygen understryks som ett problem. Slutsats: Sjuksköterskans kunskap i sepsispatofysiologin visar sig vara låg trots att sepsis är ett förhållandevis vanligt tillstånd inom vården. En fortlöpande utbildning i kunskaperna om sepsis har visat sig vara viktigt för en tidigare upptäckt och en minskad mortalitet. Att använda riskbedömningsverktyg som komplement till redan existerande kliniska bedömningar har visat sig vara ett bra hjälpmedel för en tidig identifiering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)