Hållbar utveckling i skolämnet Hem- och konsumentkunskap Hur lärare i ämnet undervisar sina elever i hållbar utveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Sammanfattning:Överdriven matkonsumtion och ohälsa ökar allt mer trots samhällets olika riktlinjer och informationkring dessa faktorers påfrestningar för den hållbara utvecklingen, utifrån miljö och hälsa. Detta sätts irelation till skolans ansvar, kring att utbilda eleverna i ämnet. Syftet med studien är att belysa hur lärarei Hem- och konsumentkunskap (HKK) upplever att de undervisar sina elever i hållbar utveckling, kringmiljö och hälsa. Studien har genom intervjuer med fem lärare från olika skolor i Göteborg tagit reda påvad lärarna anser vara viktigt att undervisa sina elever om, i hållbar utveckling utifrån de tvåperspektiven. Studien undersöker även hur lärarna planerar sin undervisning, samt hur de tar reda påvilka kunskaper eleverna har i ämnet. Resultatet visar att lärarna anser att det är viktigt att undervisa ihållbar utveckling, och att de undervisar eleverna i ämnet på en grundläggande nivå som blir mer ochmer avancerad, i takt med att eleverna får ökade kunskaper och förståelse när de kommer högre upp iårskurserna. Däremot visar resultatet även att lärarna känner sig stressade av att hinna undervisaeleverna i alla olika delar som ämnet har. Detta skulle kunna leda till att eleverna inte får de fördjupadekunskaper som lärarna skulle vilja att de fick inom hållbar utveckling. Lärarna beskriver att de ständigtmåste prioritera vad de ska undervisa eleverna kring, för att uppnå Skolverkets riktlinjer för ämnet,vilket skulle kunna innebära att lärarna behöver ökade kunskaper kring hur de kan planeraundervisningen för att ge eleverna ytterligare kunskaper i ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)