Ett föredöme : En kvalitativ studie om vad som är viktigt för ett bra och motiverande ledarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ledare inom olika arbetsområden arbetar för att forma en effektiv arbetsgrupp. I syftet har även ingått att undersöka huruvida ledare är medvetna om deras ledarstil och vikten av att anpassa sin ledarstil. För att besvara syftet utfördes tio semistrukturerade intervjuer med ledare inom tre olika områden: sälj, barn- och ungdom, samt myndighet. Resultatet har påvisat att intervjupersonerna anser att det är möjligt att bedriva ett bra och utvecklande ledarskap genom självreflektion. Vidare har det påvisats att grunden till ett bra och utvecklande ledarskap i stort handlar om ledarens bemötande av sina medmänniskor. Det är således viktigt att ledaren ser varje individ och lyckas skapa motivation bland sina nyanställda till att nå organisationens mål. En betydande faktor för att nå målet kan vara att de finns någon form av belöning. Belöningens funktion kan beskrivas som en form av draghjälp. För att nå målet kan ledaren beskrivas vara en ledstjärna som vägleder sina anställda under arbetets gång. Utöver dessa faktorer kan även ledarens personlighet, utbildning och kunskap påverka ledarens sätt att leda en grupp. Vidare kan även händelser i ledarens privat- och arbetsliv påverka hur denna leder en arbetsgrupp. Denna studie skall förhoppningsvis bidra med en grundför fortsatt forskning kring olika branschers ledarskap och dess påverkan på medarbetaren, samt vikten av ledares utbildning och kunskap. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)