Den tidiga läsundervisningen : En analys av fyra lärares reflektioner kring tidig läsinlärning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Läraren har i uppdrag att främja elevernas läsutveckling så att de redan efter årskurs ett knäckt läskoden. Utifrån denna aspekt är uppsatsens syfte att undersöka hur verksamma årskurs 1–3 lärare resonerar kring den tidiga läsinlärningen. Syftet är även att undersöka om det går att urskilja några läsinlärningsmetoder utifrån lärarnas resonemang. För att komma åt lärares resonemang används kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod. Den fenomenografiska metodansatsen och dess analysmodell ligger även till grund för analysen. Resultatet visar på att samtliga lärare använder sig av ett varierat arbetssätt, där meningsfullt arbete står högre än en specifik metod. Samtliga lärare fokuserar på att eleverna ska förstå sambandet mellan bokstäver och språkljud. Läsinlärningsmetoder så som ASL, ljudningsmetoden, kiwimetoden, LTG m.fl. förekommer även i lärarnas resonemang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)