Enhetschef - ett komplext uppdrag

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Omvärldens snabba förändringstakt har bidragit till att det idag ställs högre krav på kommunernas socialtjänster. En utmaning är de nya krav som ställs på ledarskapet. Mot bakgrund av detta samt att den studerade kommunen identifierat ett behov av att kartlägga krav och förutsättningar gällande enhetschefer inom socialförvaltningen fann vi det relevant att titta närmare på enhetschefers arbetssituation. Syftet med studien var att utifrån enhetschefers upplevelser beskriva och analysera vilka krav och förutsättningar som finns för att utöva sitt ledarskap inom kommunal förvaltning. Utgångspunkten för studien var socialkonstruktivistiskt perspektiv och induktiv ansats. Insamlingen av material genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer tillsammans med fem enhetschefer inom en socialförvaltning. Det insamlade materialet analyserades sedan med hjälp av kvalitativ innehållsanalys där fokus låg på att finna likheter och skillnader i materialet. Resultatet visade att rollen som enhetschef är spännande men samtidigt komplex och utmanande. Enhetschefen ska följa de lagar och policys som finns samt vara relationsorienterad, uppgiftsorienterad och kommunikativ i sitt ledarskap. För att uppnå dessa krav har enhetschefen förutsättningar i form av kommunikationskanaler, frihet att handla inom de ramar som finns samt ett klimat som är öppet för deltagande ledarskap. En av de framstående utmaningarna som belystes var således att få tiden att räcka till. Då samhällets krav inte behandlats i någon stor utsträckning i denna studie hade det varit intressant att studera detta vidare. Likaså hade det varit intressant att studera enhetschefer inom andra kommuner för att jämföra upplevelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)