Idrottslärarnas inställning till styrketräning för högstadieelever

Detta är en M1-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Rahim Najafi; [2018]

Nyckelord: tränarlänkdiverse;

Sammanfattning: Sammanfattning Syfte Denna studie syftar till att undersöka svenska idrottslärares inställning till styrketräning. Jag undersöker ett antal lärares inställning till styrketräning i idrottsämnet på högstadienivån och konstaterar att alla har en positiv syn men att det finns en viss skepsis mot styrketräning på gym. Det verkar som om nya idrottslärare kan behöva få information om ny forskning som påvisar att även träning på gym har positiva effekter på ungdomar om den utförs rätt. Frågeställningar • Hur ser lärarna på styrketräning på lektionerna i Idrott och hälsa på högstadiet? • Vad anser lärarna angående fördelar och nackdelar med styrketräning? • Vad är lärarnas uppfattning om Riksidrottsförbundets rekommendationer när det    gäller styrketräning för barn? • Går det att säga utifrån det som framkommer av intervjuerna att kunskap om    styrketräningens effekter saknas hos många lärare? Metod Metoden som används är kvalitativa intervjuer. Urvalet bestod av sex stycken idrottslärare på högstadienivå, fyra män och två kvinnor. Intervjuerna spelades in. Jag ville helst ha lärare med flera års erfarenhet av att undervisa för barn eftersom jag ville ha lärare som hunnit reflektera över hur de ska göra med styrketräningen i skolan och som hunnit stöta på eventuella problem. Sedan handlar det också om att utvärdera resultaten i förhållande till Riksidrottsförbundets rekommendationer och den moderna forskningens syn på styrketräning för barn och ungdomar. Resultat De flesta idrottslärare är ense om att styrketräning medför mest fördelar för barnen. Både lärarna och forskningen anser att styrketräning förebygger både skador och påskyndar rehabilitering. Lärarna känner delvis till Riksidrottsförbundets rekommendationer men verkar inte ta så stort intryck av dem. Slutsats Slutsatsen av denna studie är att inställningen i huvudsak är positiv men att det verkar finns en utbredd uppfattning om att gymträning bör undvikas som idrottslärarutbildningen kanske ska utmana.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)