Främjande av folkhälsan i Sverige : Riksdagspartiernas visioner och arbete

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Folkhälsovetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Med en ökad medellivslängd och en minskning av förtida dödlighet betraktas hälsan som god bland befolkningen i Sverige. Det finns dock ett behov av att adressera insatser mot exempelvis psykisk ohälsa, ojämlikhet i hälsa, kostvanor och stillasittande. Regeringen har publicerat en omfattande nationell folkhälsoproposition, men det finns en kunskapslucka beträffande partiernas egna konkreta visioner och arbete inom folkhälsan. Syfte: Syftet med studien var att undersöka riksdagspartiernas visioner och arbete inom olika folkhälsoområden. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ studiedesign och hade ett induktivt synsätt. Data samlades in med ett frågeformulär och sju av åtta partier svarade på frågorna. Det insamlade materialet analyserades med inspiration av Giorgis kvalitativa analys. Resultat: Resultatet visade en bredd av visioner och arbetsinsatser. Partiernas idéer och verksamhet berörde främst hälso- och sjukvårdssektorn. De vill se tydligare uppdrag, ökad tillgänglighet och fokus på förebyggande interventioner. När det gäller skolan vill de arbeta med insatser för elevhälsan, mer idrottstimmar samt sex- och samlevnadsundervisning. Därutöver vill de genomföra olika samhälliga insatser. Slutsats: Utöver partiernas visioner vill de arbeta med folkhälsa genom att bedriva folkhälsopolitik, stödja insatser, utreda och utveckla handlingsplaner samt utöka kunskapsinsatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)