Faktorer som kan påverka den nyutbildade sjuksköterskans utveckling i sin professionella roll : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Författare: Maria Wallberg; [2018]

Nyckelord: Ledarskap; Nyutbildad sjuksköterska; Omvårdnad;

Sammanfattning: Sammanfattning Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Det krävs därmed ett tydligt ledarskap på alla nivåer. Sjuksköterskan ska planera och organisera omvårdnaden för patienterna vilket innebär att kunna bedöma patientens behov, prioritera och samordna patientens vård och behandling, leda teamet och vara ett stöd till övrig personal. Vården ska bedrivas med goda kontakter mellan patient och personal. Syftet var att belysa faktorer som kan stödja eller hindra nyutbildade sjuksköterskor att utveckla sin professionella roll inom slutenvården. Litteraturöversikt valdes som metod. Sökning av artiklarna gjordes i PubMed, CINAHL samt manuell sökning. Artiklarna var publicerad mellan 2007 – januari 2018. Fjorton artiklar valdes utifrån inklusions- och exklusionskriterier. Artiklarna bedömdes, analyserades, sammanställdes och presenterades i en artikelmatris. Resultatet visade att de nyutbildade sjuksköterskorna behövde en god introduktion, mycket stöd och uppmuntran från chefsjuksköterska och kollegor samt att arbetsmiljön var bra, så att de nyutbildade sjuksköterskorna vågade fråga. Den nyutbildade sjuksköterskans förmåga att leda upplevdes som en ständig pågående process. För att klara av ledarskapsrollen behövde den nyutbildade sjuksköterskan ha överblick, känna patienterna, känna medarbetarna och kunna delegera. Slutsatsen var att det är ett stort steg från studentrollen till arbetet som nyutbildad sjuksköterska med mycket ansvar och krav. De nyutbildade sjuksköterskorna hade inte all kunskap för de olika situationer som uppkom på en vårdavdelning. Men ju mer erfarenhet och kunskap som de nyutbildade sjuksköterskorna utvecklar över tiden desto säkrare blev de i sin professionella roll vilket även ledde till en ökad förmåga att kunna leda teamet i omvårdnadsarbetet. För att kunna leda teamet behövde de nyutbildade sjuksköterskorna få en överblick över situationen, kunna patienterna, känna medarbetarna samt delegera.En stödjande arbetsmiljön hade betydelse för de nyutbildade sjuksköterskorna såsom att kollegorna visade respekt, tolerans och omtänksamhet mot de nyutbildade sjuksköterskorna. Den stödjande arbetsmiljön medförde även att de nyutbildade sjuksköterskorna vågade fråga sina kollegor vid problem samt att de nyutbildade sjuksköterskornas självförtroende ökadeViktigt att chefsjuksköterskan är positiv till de nyutbildade sjuksköterskor och att chefsjuksköterskan har korta avstämningsmöten under introduktionen för att fånga upp om något inte är bra såsom handledning, kollegor eller arbetsmiljö samt att de nyutbildade sjuksköterskorna får återkoppling till sitt arbete. Nyckelord: ledarskap, nyutbildad sjuksköterska, omvårdnad, teamarbete

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)