Fyra lekarbetspedagogers berättelser om barns lek, lärande och hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att lyfta fram och försöka förstå lekarbetspedagogers kunskap, förhållningssätt och erfarenheter som genom lekarbete påverkar barns hälsoresurser. I bakgrunden presenteras lekens betydelse för barns hälsa och utveckling, samt pedagogisk grundsyn som är av betydelse för uppfattningar om lekens pedagogiska värde. Undersökningen genomfördes enligt den narrativa traditionen. Metoden som använts är intervjuer där berättelse står i fokus. Urvalsgruppen bestod av fyra lekarbetspedagoger med olika erfarenhet inom praktiskt lekarbete. Resultatet utföll i berättelsen om Lekarbets-pedagogers förhållningssätt till barns hälsa. Berättelsen skildrar olika teman som tar upp barns lek, hälsoresurser, utveckling och lärande samt erfarenheter. Analysen har utgått från pedagogisk grundsyn samt utifrån den narrativa teorins tredimensionella fält som innefattar den personliga- och sociala interaktionen, närvaron och förhållandet till lekarbetet. Analysen av berättelsen förevisade den humanistiska människosynen där medmänsklighet, tillit och lyhördhet är framträdande förhållningssätt inom det pedagogiska lekarbetet. Vidare framhåller lekarbetspedagogerna att lek har en betydelsefull pedagogisk roll för barns lärande, utveckling, och därmed även för barns hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)