Ekonomistyrning i en komplex och föränderlig omvärld –En fallstudie av ett medelstort projektbaserat företag i byggbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: I Sverige finns det stora satsningar på infrastruktur ochbyggnation. En produktivitetsökning behövs då byggbranschen inte har kunnat leverera enligtefterfrågan. Byggbranschen är föränderlig och har komplexa leveranser i projektform. Ett avmedlen för att höja produktiviteten är att öka effektiviteten i företagens projekthantering, därbolagens ekonomistyrning behöver hantera styrning och kontroll av resurser på ett effektivtsätt. I Sverige finns det ett stort antal medelstora företag i byggbranschen.Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur ekonomistyrning tillämpas i ett medelstortprojektbaserat företag som verkar i en komplex och föränderlig omvärld. Studien avser attbidra med en beskrivning av hur ekonomistyrning tillämpas kopplat till omvärldspåverkan,hantering av projekt och med de förutsättningar som ges i form av organisering samt strategi.Avgränsningar: Rapporten har avgränsats till att studera Ventab i Göteborg AB, vilket är ettmedelstort projektbaserat företag i byggbranschen. Ekonomistyrning har avgränsats till attomfatta de tre temaområdena planering, uppföljning och kontroll samt mål och balansering.Metod: En kvalitativ fallstudie har genomförts på Ventab i Göteborg AB genomsemistrukturerade intervjuer med bolagets VD och samtliga sex projektledare. En observationhar även gjorts under ett prognosmöte på företaget.Slutsats: Fallföretaget är organiserat för att möta förändringar genom ett strategiskt beslut attvälja en organisk företagsstruktur med ett decentraliserat ansvar samt beslutsfattande. Detskapar flexibilitet för anpassning till och hantering av förändringar. Organisationsstorleken ären påverkansfaktor för hur ekonomistyrningen tillämpas. Vinstmarginal är valt som det endanyckeltalet på företagsnivå. Fallföretagets unika projekt styrs på kostnad balanserat motavtalad tid och kvalitet. Med det valda nyckeltalet på företagsnivå och en gemensamprioritering av kostnad per projekt erhålls flexibilitet att ta situationsanpassade styrbeslut ihanteringen av projektportföljen.Förslag till fortsatt forskning: Fler undersökningar av medelstora företag i byggbranschenkan göras för att studera om tillämpning av ekonomistyrning skiljer sig åt mellan bolag ochom generella slutsatser kan dras. Framtida studier kan även inrikta sig på att hitta sambandoch metoder för att mäta effekter av anpassningsåtgärder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)