Ekonomistyrning i en komplex och föränderlig omvärld –En fallstudie av ett medelstort projektbaserat företag i byggbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: I Sverige finns det stora satsningar på infrastruktur och byggnation. En produktivitetsökning behövs då byggbranschen inte har kunnat leverera enligt efterfrågan. Byggbranschen är föränderlig och har komplexa leveranser i projektform. Ett av medlen för att höja produktiviteten är att öka effektiviteten i företagens projekthantering, där bolagens ekonomistyrning behöver hantera styrning och kontroll av resurser på ett effektivt sätt. I Sverige finns det ett stort antal medelstora företag i byggbranschen. Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur ekonomistyrning tillämpas i ett medelstort projektbaserat företag som verkar i en komplex och föränderlig omvärld. Studien avser att bidra med en beskrivning av hur ekonomistyrning tillämpas kopplat till omvärldspåverkan, hantering av projekt och med de förutsättningar som ges i form av organisering samt strategi. Avgränsningar: Rapporten har avgränsats till att studera Ventab i Göteborg AB, vilket är ett medelstort projektbaserat företag i byggbranschen. Ekonomistyrning har avgränsats till att omfatta de tre temaområdena planering, uppföljning och kontroll samt mål och balansering. Metod: En kvalitativ fallstudie har genomförts på Ventab i Göteborg AB genom semistrukturerade intervjuer med bolagets VD och samtliga sex projektledare. En observation har även gjorts under ett prognosmöte på företaget. Slutsats: Fallföretaget är organiserat för att möta förändringar genom ett strategiskt beslut att välja en organisk företagsstruktur med ett decentraliserat ansvar samt beslutsfattande. Det skapar flexibilitet för anpassning till och hantering av förändringar. Organisationsstorleken är en påverkansfaktor för hur ekonomistyrningen tillämpas. Vinstmarginal är valt som det enda nyckeltalet på företagsnivå. Fallföretagets unika projekt styrs på kostnad balanserat mot avtalad tid och kvalitet. Med det valda nyckeltalet på företagsnivå och en gemensam prioritering av kostnad per projekt erhålls flexibilitet att ta situationsanpassade styrbeslut i hanteringen av projektportföljen. Förslag till fortsatt forskning: Fler undersökningar av medelstora företag i byggbranschen kan göras för att studera om tillämpning av ekonomistyrning skiljer sig åt mellan bolag och om generella slutsatser kan dras. Framtida studier kan även inrikta sig på att hitta samband och metoder för att mäta effekter av anpassningsåtgärder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)