Hur bör en bra chef vara? : En studie om önskvärt ledarskapsbeteende inom psykiatriskt stöd och omsorg

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Fredrik Larsson; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete var att ta reda på hur en bra chef bör vara inom Luleå kommuns enheter för psykiatriska stöd och omsorg. Fyra enhetschefer samt trettiosex stycken av deras underordnade personal gavs enkäter byggda på ledarspecialisterna Paul Hersey och Ken Blanchards modell av samspelstyp som kallas för situationsanpassat ledarskap. Slutsatsen blev att den primära ledarstilen bör vara coachande med ett högt relationsinriktat samt ett högt uppgiftsinriktat beteende. Den sekundära ledarstilen bör vara stödjande med ett lågt uppgiftsinriktat beteende. En bra chef bör vara flexibel för att kunna växla mellan olika ledarstilar och beteenden som kan behövas beroende på situation samt de underordnade individerna och arbetsgruppernas kompetens och engagemang. Generellt, har cheferna och de underordnade likvärdig preferens för hur en chef bör bete sig i branschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)