Att skapa betydelse med vardagens texter. Betydelseskapande resurser hos kvinnor med kort studiebakgrund och inom sfi-utbildningen.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Detta examensarbete handlar om kortutbildade vuxna utan grundläggande litteracitet och hurde interagerar med och skapar mening av vardagens texter. I arbetet benämns de verktyg med vilka individerna skapar förståelse för resurser och delas efter resursmodellen (Franker 2016) in i språkliga, litteracitetsanknutna och sociokulturella resurser. Andra betydelsebärande ledtrådar i miljön benämns affordanser efter Gibsons (1977) begrepp affordances. I arbetet beskrivs också hur en lärare på sfi studieväg 1 resonerar om sina deltagares olika resurser ochhur hon använder dessa i undervisningen. Ett bakomliggande antagande i examensarbetet,som också framhävs i ämnesplanen (SKOLFS 2017:91), är att lärare bör sträva efterundervisning som bygger på deltagarnas kunskaper och erfarenheter. Arbetet har tvådelsyften. Delsyfte 1 är att undersöka betydelseskapande resurser i vardagslivetsskriftpraktiker hos två utlandsfödda kvinnor med kort studiebakgrund och delsyfte 2 är attundersöka betydelseskapande resurser i den grundläggande litteracitetsundervisningen inomsfi. Resultatet av frågeställningarna som rör kvinnorna i delsyfte 1 är att de använder samtliga resurser tätt förbundna. De använder dessutom ofta affordanser i miljön för att skapa betydelse i text. Resultatet av delsyfte 2 visar att läraren främst ser fördelar att använda deltagarnas resurser som ett hjälpmedel när hennes egna kunskaper inte räcker till. Slutsatser är att kontext och layout är viktiga för kvinnornas förståelse av texten och dess syfte, och deras visuella litteracitet kompenserar ofta för när de inte kan skapa förståelse utifrån enbart bokstäverna. Anna uppmärksammar sina deltagares kompetenser i många av livets olika praktiker men sällan de skriftspråkliga, trots att vuxna i vårt samhälle interagerar dagligen med skrift oavsett grundläggande litteracitet eller ej. Didaktiska implikationer från undersökningen är vikten av att skapa autentiska sammanhang för text för en tydlig koppling till deltagarnas vardag. Genom det följer ofta andra positiva aspekter som autenticitet och meningsfullhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)