Målmedvetna lärare - Så arbetar lärare med mål

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur lärare inom NO-ämnena i grundskolan arbetar med målen i kursplanen. Fem lärare har intervjuats om hur de arbetar och vad de anser om målstyrning. Det vanligaste sättet som lärarna arbetar är att de formulerar om kursplanemålen så att de ska bli lättare för eleverna att förstå. Målen diskuterar de med eleverna i början av varje nytt arbetsområde och i samband med bedömning. Eleverna har inte så stort inflytande över själva målen men de har stora möjligheter att påverka hur de ska arbeta för att nå målen. Lärarna är i huvudsak positiva till målstyrningen och menar att det är viktigt att eleverna vet vilka förväntningar skolan har på dem och vad de ska göra för att förbättra sina resultat. Det största problemet är enligt lärarna att bedömningen riskerar att inte bli likvärdig då olika lärares tolkningar av målen skiljer sig åt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)