Uppfattningar om tolkning och behov av SRHR-utbildade tolkar : En kvalitativ studie av hälso- och sjukvårdsanställda i Region Sörmland

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: I Sverige finns en ojämlikhet i hälsa mellan utrikes födda och inrikes födda. Hälsa är beroende av fungerande hälso- och sjukvård och för personer som inte talar svenska kan tolk behövas. Dock förekommer viss problematik kring tolkning vid patientbesök som berör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Därför har några regioner i Sverige utbildat tolkar inom SRHR. Studiens syfte var att undersöka hälso- och sjukvårdsanställdas uppfattning samt behov av tolkar i Region Sörmland. Kvalitativ metod valdes för att belysa deltagarnas erfarenheter och uppfattningar kring tolkning. Datainsamling gjordes via semistrukturerade intervjuer då fem kvinnor som arbetar med SRHR inom hälso- och sjukvård i Region Sörmland intervjuades. Därefter genomfördes kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultatet visar att deltagarna främst använder sig av telefontolkning även om kontakt-tolkning förekommer. Patientmöten genom tolk handlar mycket om kommunikation. Förutsättningar, hinder och möjligheter för kommunikation varierar beroende på patientmötets omständigheter. Uppfattningarna om vad SRHR-utbildning bör innehålla är breda samtidigt som en nackdel kan vara att ämnet är stort och komplext. Dock finns en möjlighet att SRHR-utbildning för tolkar kan resultera i att patient och vårdpersonal upplever tryggare patientmöten. Slutsatsen är att det finns ett uppfattat behov av tolkar utbildade i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)