Nyckeltalens betydelse : En företagsanalys med hjälp av nyckeltal

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Nyckeltalens betydelse- En företagsanalys med hjälp av nyckeltal Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Carin Persson och Linnéa Andersson Handledare: Arne Fagerström Datum: maj 2012 Syfte: Studien genomförs med syftet att teoretiskt undersöka hur ett företag genom att arbeta kontinuerligt med nyckeltal kan identifiera och avvärja problem som kan uppstå i företagets ekonomi. Den empiriska delen av uppsatsen kommer att exemplifiera hur ett småföretags nyckeltal kan se ut, vilken information som kan utläsas av dem och hur ledningen kan använda informationen som beslutsunderlag inför framtiden. Metod: Problemet angrips genom en fallstudie med en deduktiv ansats. Företagets bokslut och årsredovisningar ligger till grund för de framställda nyckeltalen. Arbetet att granska de ekonomiska rapporterna utgörs av ett positivistiskt synsätt där fokus ligger på hårdfakta. För en större insikt intervjuas också företagets VD med ett hermeneutiskt perspektiv. Resultat och slutsats: Företaget har genomgått en svacka under några år men trenden verkar nu vänt och företagets siffror påvisar en positiv framtid. Företagets nettoomsättning har det senaste året ökat samtidigt som branschen i regionen har backat vilket innebär att företaget har ökat sina marknadsandelar. Verksamheten bör uppdatera sina administrativa system så data enkelt kan framställas och tjäna som styrtal. Implementering av nyckeltal och dess användningsområden bör prioriteras för att säkerställa företagets ekonomiska framtid. Förslag till fortsatt forskning: I fallstudiens begynnelsefas fanns en vision av att även göra en framtidsanalys. Relativt tidigt i arbetet kom insikten om att en framtidsanalys även kräver en analys av marknaden, vilket det tidsmässigt inte finns resurser till. Uppsatsens bidrag: Nyckeltalen och analysen har för avsikt att underlätta i VD:ns fortsatta arbete med att skapa ekonomisk lönsamhet i företaget. Nyckeltal och implementering av användningen av dem är av större vikt än många tror. Nyckelord: Nyckeltal, Företagsanalys, Statistik, Konkurs, Fyrkantsmodellen

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)