Ergonomisk kartläggning av internt logistikflöde - Med förbättringsförslag : En fallstudie genomförd på ett företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning: Syftet: Syftet med denna studie är att kartlägga belastningsergonomiska risker i ett framtida internt logistikflöde, samt att ge förslag på hur dessa risker kan undvikas genom tillämpning av LEAN metodik och en ny logistiklösning. Följande frågeställningar har ställts för att identifiera orsaker till problem och förbättringsmöjligheter: 1)    Vilka arbetsmoment i det studerade logistikflödet leder till ergonomiska risker? 2)    Hur kan fallstudieföretaget införa LEAN metodik för att uppnå bättre ergonomi vid materialhantering? 3)    Hur kan en ny generell och mer ergonomisk logistiklösning för materialhantering se ut på fallstudieföretaget? Metod: Studien har genomförts baserat på en fallstudie på ett industriföretag. Data har samlats in genom intervjuer och observationer på fallstudieföretaget, studiebesök på två andra industriföretag samt genom en litteraturstudie. För att identifiera och bedöma olika ergonomiska risker har verktyget RAMP tillämpats. Studiens resultat: Studien resulterade i en ergonomisk kartläggning för ett utvalt internt logistikflöde med förslag på hur bättre ergonomi kan uppnås i fallstudieföretagets material-hantering. Den ergonomiska kartläggningen påvisade att flera arbetsmoment innebär en ökad risk för att personalen utvecklar belastningsbesvär. Många tunga lyft, skjuta- och dra arbete samt olämpliga arbetsställningar visades ha störst negativ inverkan på ergonomin. För att minska dessa risker utan större förändringar av nuvarande fabrikslayout och befintligt arbetsflöde kan bland annat arbetsrotation, olika hjälpmedel och modifieringar av teknisk utrustning införas. Förslag presenteras också på hur en ny och mer ergonomisk materialhanteringslösning kan se ut på fallstudieföretaget genom införande av en omplockningsstation och en supermarket. Även ett förslaget ramverk presenteras för hur fallstudieföretaget kan arbeta genom LEAN-metodik i syfte att uppnå en bättre ergonomi i materialhanteringen. Slutsats: Den ergonomiska kartläggningen indikerade att förbättringsåtgärder krävs för att personal inte ska riskera att utveckla belastningsbesvär och förslag har tagits fram för hur den ergonomiska situationen kan förbättras. Rekommendationer: Fallstudieföretaget rekommenderas att vidta åtgärder för de ergonomiska risker som har identifierats. Innan de föreslagna förbättringarna fullföljs krävs vidare studier för att utvärdera förbättringsförslagen ur andra än ergonomiska aspekter samt genomförande av RAMP-analys. Fallstudieföretaget rekommenderas även att undersöka möjligheten att införa det föreslagna LEAN-ramverket i syfte att skapa förutsättningar för en god ergonomisk situation. Nyckelord: Belastningsergonomi, RAMP, Omplockningsstation, Arbetsmiljö, Intern logistik, Materialhantering

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)