Naturturism i Västra Götaland - En studie om konflikter mellan naturturism och markägare

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Mikael Jäverby; [2016-06-15]

Nyckelord: Naturturism; Markanvändning; Konflikter; Allemansrätt; Markägare;

Sammanfattning: Naturturism i Västra Götaland är en studie över konflikter mellan naturturismföretag och privata markägare. Studien bygger på kvalitativa samtalsintervjuer och analyserar aktörerna inblandade i naturturism. Ambitionen med studien är att definiera de olika aktörernas ställning utifrån allmänningens tragedi. Syftet är att med allmänningens tragedi i fokus identifiera vilka orsaker som leder till konflikter. Frågorna som studien ser till att besvara är: Hur ser konflikterna ut mellan naturturismföretag och markägare samt hur anser berörda aktörer att myndigheter löser dessa konflikter? Varför utvecklar Västra Götalandsregionen genom Turistrådet Västsverige naturturismen, när de flesta företag inom branschen inte äger marken de är verksamma på? Allmänningens tragedi är termen som används för att beskriva när en knapp resurs som naturtillgångar överutnyttjas av flera individer samtidigt. Och ställer frågan om vem tar hand om det som ingen äger, då jordens resurser riskerar förbrukas om ingen förvaltar dem. Resultatet visar att situationen på sikt kan bli ohållbar och att det ständigt dyker upp nya situationer där naturturism är ett problem. Västra Götalandsregionen intresse är att öka turismen då de vill öka intäkterna till regionen vilket skulle kunna göra att markägarnas intressen åsidosätts. Resultatet ger tydliga svar i att man måste uppdatera rådande lagstiftning för att nå förändring. Mer kvantitativa studier behövs för att öka den externa validiteten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)