Ledarskapsutbildningsprogram och relationen till rollstress ur ledarens perspektiv : En fallstudie inom svensk IT-sektor

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Josefin Nyström; Mattias Asp; [2015]

Nyckelord: Ledarskap; rollstress; IT;

Sammanfattning:

Denna kvalitativa studie ämnar undersöka kopplingen mellan ledarskapsutbildningsprogram och rollstress inom IT-branschen. Ledarskapsutveckling har under den senare tiden fått allt mer utrymme inom såväl forskning som i näringslivet. Ledarskapsutbildning används av företag av många olika anledningar, där ett vanligt grundsyfte till kompetensutvecklingen är den potentiella finansiella vinst företagen ser av ett förbättrat ledarskap. En bransch där ledarskapet blivit allt mer centralt är IT-branschen. På grund av konstanta förändringar inom branschen kombinerat med en hög konkurrens är IT-branschen under stor press i dagsläget. Trots att personalen av många anses vara den viktigaste resursen befinner sig branschen i en brist på kompetent personal, vilket gör att företag försöker attrahera personal med andra verktyg och värden än bara ekonomi. Ledarna inom IT-branschen måste därmed skapa engagerande arbetsförhållanden för sina medarbetare, samtidigt som de måste upprätthålla ett resultatfokus mot ledningen i denna konkurrenskraftiga bransch.

Vi menar att denna situation riskerar skapa en rollstress hos ledarna, där en central orsak utgörs av de många motsägande förväntningarna. Denna studie avser därför att undersöka möjligheten för företag inom IT-branschen att öka kompetensen hos sina ledare samtidigt som de reducerar rollstress. Studien ämnar därför att besvara frågeställningen:

Hur kan ledarskapsutvecklingsprogram påverka ledares upplevelse och hantering av rollstress?

I en kvalitativ fallstudie vid IT-företaget Atea har tio ledare inom företaget intervjuats om sina erfarenheter av företagets ledarskapsutvecklingsprogram och dess påverkan på ledarskapet samt arbetssituationen. Studien bidrar med ny teoretisk kunskap inom ledarskapsutbildningar då programmet undersöks från ledarnas perspektiv, vilket skiljer sig från majoriteten av teorin inom ledarskap som undersöker hur medarbetare och organisationen influeras av olika faktorer som härrörs till ämnet. Även kopplingen mellan ledarskapsutvecklingsprogram och rollstress är outforskad före denna studie. Den praktiska nyttan studien bidrar med är ett förtydligat incitament för företag att investera i ledarskapsutvecklingsprogram tack vare möjligheten att kombinera kompetensutveckling med en förbättrad arbetsmiljö för sina ledare.

Studiens slutsatser visar på att det finns en koppling mellan Ateas utbildningsprogram och dess ledares rollstress. Ledarnas rollstress har påverkats genom att orsakerna bakom har reducerats, hanteringsmöjligheterna har förbättrats samt vissa konsekvenser av rollstress har motverkats. Studien visar att det fortfarande finns potentiella orsaker och konsekvenser inom branschen, men lämnar riktade rekommendationer för potentiell förbättring av programmet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)