Drivkraften bakom bloggande : En studie av svenska bloggare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för informatik

Författare: Mikael Elm; [2008]

Nyckelord: Blogg; drivkraft;

Sammanfattning: Denna uppsats tar upp frågan om drivkrafter hos svenska personer som idag driver en blogg av personlig karaktär. Den huvudsakliga frågeställningen lyder: ”Vad är drivkraften bakom bloggande hos svenska bloggare?”. Bloggens popularitet och framfart de senaste åren gör den lättillgänglig som läsare men också som bloggförfattare, vem som helst kan idag enkelt skapa en egen blogg och börja blogga. Vad är det då som driver svenska bloggare till att starta och sedan kontinuerligt driva en blogg? Vad skulle kunna få en bloggare att sluta blogga? Empirin samlas in från relaterad forskning och intervjuer av svenska bloggare med ett kvalitativt angreppssätt. Resultaten bekräftar tidigare forskning som slår fast att svenska bloggare drivs av att skriva av sig, att det är roligt att blogga eller för den sociala interaktionens skull. Resultaten visar också tendenser till samband i drivkrafter mellan olika grupperingar av bloggare. Däribland att yngre bloggare oftare tenderar att bry sig om bloggens publicitet och status, bloggare som använder sin blogg som ett substitut till dagbok lägger mindre vikt vid den sociala interaktion som bloggen kan medföra och bloggare som oftare bloggar om problem tenderar till att vilja hålla sin familj utanför läsarkretsen. Slutsatsen är att enskilda individer drivs av olika faktorer, men att olika kategorier av bloggare tenderar att drivas av liknande faktorer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)