Automatisering av kundtjänst med maskininlärning : Hur maskininlärning kan användas inom kundtjänst samt hur detta påverkar företagskultur och kundnöjdhet

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Sammanfattning: Artificiell intelligens och maskininlärning är två ämnen som varit mycket aktuella på sistone. Vad som startade som ett banbrytande fenomen är nu inkorporerat i människors vardagliga liv. Trots alla fördelar som kommer med personifiering och ”smarta” egenskaper, finns det också en oro för att världen skall bli för opersonlig och beroende av maskiner. Detta är en utredning som berör dessa ämnen, tillämpad på Parks & Resorts – ett starkt värderingsoch kulturdrivet företag. Syftet är att analysera föroch nackdelar av att automatisera kundtjänsten, och om det är möjligt att göra detta utan att tumma på koncernens värderingar. Resultatet visar att det finns fördelar med att implementera en chatbot, speciellt vad gäller effektivitet, men också att det skulle krävas mycket resurser för att utveckla en som lär bra nog att bibehålla kundtjänstens nuvarande standard.‌

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)