Undervisning : En studie om förskollärares uppfattningar kring undervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar vad begreppet undervisning innebär samt hur de arbetar med undervisning i förskolans verksamhet. Undervisningsbegreppet förtydligas i nya läroplanen för förskolan som träder i kraft 1 juli 2019. I och med detta introduceras ett nytt begrepp, vilket förutsätter en medvetenhet hos förskollärarna kring vad undervisning innefattar. Studien utgår från sociokulturell teori och genomförs med ett kvalitativt tillvägagångsätt. Studiens resultat visar att förskollärare har olika syn på vad undervisning innebär och att undervisningär en del i ett större sammanhang där lek, lärande och omsorg ska ingå. Resultatet visar att undervisning ofta likställs med lärande och att det är förskollärarens ansvar att bedriva undervisning. Studiens slutsats är att förskollärare behöver ha en medvetenhet om betydelsen av undervisning. Medvetenheten bidrar till att undervisningens process synliggörs i tillfället och integreras i ett helhetssammanhang, på så vis blir även målet begripligt för barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)