Könsfördelningen i styrelser och dess samband med utdelningsnivån i börsnoterade företag : En kvantitativ studie utförd på svenska börsnoterade företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Titel: “Könsfördelningen i styrelser och dess samband med utdelningsnivån i börsnoterade företag, En kvantitativ studie utförd på svenska börsnoterade företag” Nivå: C-uppsats i företagsekonomi Författare: Mathias Ehrlin och Elvira Estmyr Handledare: Peter Lindberg Datum: 2017 - September Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om utdelningsnivån har något samband med andelen kvinnor i börsnoterade företags styrelser och om utdelningsnivån visar samband med andra faktorer däribland företagsspecifika- och styrelsespecifika variabler. Inom tidigare forskning är det flertalet företagsspecifika faktorer som visat sig ha ett samband med utdelningsnivån. Däremot finns det mindre forskning för styrelsespecifika faktorer varpå vår studies unika bidrag är att undersöka Sverige som är en av de länder med högst andel kvinnor i börsnoterade företags styrelser. Metod: Studien tillämpar kvantitativ metod med deduktiv ansats. Data från år 2014 samlas in i huvudsak via källorna Thomson Reuters Datastream/Eikon, Retriever databas och böckerna “Styrelser och revisorer, i Sveriges börsföretag”. Vid statistiska testerna och analysen delas datan upp. Dels utförs bivariat analys och regressionsanalys för samtliga företag och dels endast de företag som genomfört utdelning. Standard multipel regression tillämpas. Slutligen förkastar/bekräftar vi hypoteser utifrån de signifikanta resultat vi får. Resultat & slutsats: Studien visar ett positivt samband mellan lönsamhet och utdelningsnivå vid analys för samtliga företag. Detta resultat är väl i linje med tidigare forskning. Övriga variabler når inte signifikans vilket kan bero på populationens storlek och observationsperioden som denna studie behandlar. Inget samband kan bekräftas eller förkastas för andel kvinnor i styrelser och dess samband med utdelningsnivå, därmed kan inte syftet för studien besvaras.Förslag till fortsatt forskning: Studien leder till ökad nyfikenhet för fortsatt forskning på området och att då analysera fler variabler och i större skala. Exempelvis fler styrelsespecifika variabler kan undersökas såsom styrelsens storlek och kön på styrelseordförande för att se om ett samband existerar mellan dessa och utdelningsnivån. Intressant hade även varit att vidga studien till att undersöka samband som dessa faktorer har på utdelningspolicy och andra tänkbara aspekter.Uppsatsens Bidrag: Bidraget uppsatsen medför är främst ett bidrag till att framtida forskning bör vara av större skala då detta förhoppningsvis ger fler signifikanta resultat. Utöver detta bidrar studien med en förståelse för hur stor skillnad en förändring av lönsamheten gör på utdelningsnivån. Detta anser vi ger ökad förståelse för ämnet till framtida forskning men även för privata investerare och företag. Nyckelord: Utdelningsnivå, företag, andel kvinnor, styrelse, Sverige, börsnoterade företag, styrelsespecifika faktorer, företagsspecifika faktorer, styrelsens sammansättning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)