Triangeldrama : En deskriptiv fallstudie om arbetsprocessen och relationen mellan ett företag och dess PR- och reklambyrå

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Bakgrund: I dagens samhälle utsätts konsumenter ständigt för en mängd olika typer av reklam. För att fånga upp deras intresse och uppmärksamhet är det viktigt att kunna differentiera och utmärka sig på marknaden genom att välja rätt kommunikationsmedel. Om ett företag vill lansera en ny produkt eller tjänst finns oftast inte all kompetens som behövs tillgänglig för att marknadsföra detta i ett och samma företag. Därför väljer företag att outsourca, som innebär att externa verksamheter hjälper ett företag med dess marknadsföringsprocess. På grund av detta har en mängd reklam- och PR-byråer vuxit fram för att kunna komplettera den kompetensen som ett företag saknar. Hur dessa reklam- och PR-byråer väljer att marknadsföra produkten eller tjänsten varierar mycket från gång till gång men slutmålet är alltid detsamma, att exponera en produkt eller tjänst.  

Syfte: Undersöka arbetsprocessen hos ett företag och dess anlitade reklam- och PR-byrå samt belysa relationen mellan de tre parterna.

Metod: En deskriptiv fallstudie bestående av fyra semistrukturerade intervjuer.

Teori: Fem teorier som är länkade till ämnet, arbetsprocessen och relationen mellan ett företag och dess reklam- och PR-byrå har noga valts ut för att ge stöd åt uppsatsens syfte.

Empiri: De fyra semistrukturerade intervjuerna består utav personer med olika befattningspositioner inom en reklambyrå, en PR-byrå samt ett företag som samarbetar med dessa två byråer. Respondenterna erhåller stor kompetens inom ämnet och bidrar med relevant information för att besvara uppsatsens syfte.

Slutsats: Varje arbetsprocess mellan ett företag och en reklam- och PR-byrå är unik. Detta beror på att varje uppdragsgivare har sina specifika krav och mål som byråerna måste anpassa sig efter. Även relationen och kontakten mellan en byrå och kund varierar vilket i sin tur formar arbetsprocessen. Författarna konstaterar dock att grunden till de flesta arbetsprocesser och relationer mellan ett företag och dess anlitade reklam- och PR-byrå är sig lik.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)