‘‘Jag lever än idag i en jakt på friheten och jag vet att den kommer aldrig att komma.’’ En kvalitativ studie baserad på åtta kvinnors berättelser om att lämna en våldsam relation

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka våldsutsatta kvinnors erfarenheter av att lämna en våldsam relation och vad som varit av betydelse för att de skulle kunna lämna den våldsamma mannen. Uppsatsens frågeställningar avsåg vilka interna och externa hinder våldsutsatta kvinnor upplever i uppbrottsprocessen och vilken eller vilka faktorer som tycks möjliggöra att kvinnor kunnat lämna den våldsamma relationen. För att svara på studiens frågeställningar användes en kvalitativ metod i form av narrativa intervjuer. Empirin byggdes på intervjumaterial från åtta intervjuer med kvinnor i åldrarna 22–48 år som lämnat en relation där det förekommit våld. Analysen utgår ifrån feministisk teori om mäns våld mot kvinnor, normaliseringsprocessen, uppbrottsprocessen och ett intersektionellt perspektiv. Vad gällde den första frågeställningen fann vi att de mest betydande interna hinder för kvinnorna att kunna lämna den våldsamma relationen var känslor av att vara kär, känslor av skam och isolering samt att vara beroende av mannen. De externa hindren i uppbrottsprocessen visade sig vara ett bristande nätverk och att samhället sviker. Vad gällde den andra frågeställningen fann vi att de faktorer som tycks möjliggjort att kvinnorna kunnat lämna de våldsamma relationerna är stödet från deras familjer och professionella. Däremot har vi som ovan nämnts funnit att stödet från samhället i stort har varit bristfälligt både före, under och efter uppbrottet och snarare hindrat än möjliggjort uppbrottet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)