Hur vet man att det blir rätt?

Detta är en Master-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

Sammanfattning: Studien undersökte regleringar som vägleder arkivarier Sverige, vilket omfattade intervjuer med åtta olika arkivarier som arbetar för svenska kommuner, regioner och statliga myndigheter. Studiens teoretiska utgångspunkt omfattade Lawrence Lessigs ”pathetic dot theory” med fyra modaliteter (lagar, sociala normer, marknad och arkitektur) som användes vid analysen för att förklara intervjuresultaten. Paralleller drogs mellan tidigare litteratur och resultatet från intervjuerna för att kontextualisera och skapa en bättre förståelse av svaren. Studien visade att det finns annat än lagar och föreskrifter som kan påverka arkivarier vid gallring av allmänna handlingar. Dessa faktorer inkluderade normer och sociala strukturer, samt brist på förståelse för gallringens innebörd och hur det ska utföras. En ytterligare faktor var arkivariens förutsättningar för att använda sin kompetens för att nå ut i verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)