Skötselplan ur landskapsvårdsperspektiv för Ekebacken på Marielunds gård - Karlskrona

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Författare: Solveig Johansson; [2007]

Nyckelord: skötselplan; landskapsvård;

Sammanfattning: Ekebacken är ett naturområde som är beläget på Marielunds gård väster om Karlskrona. Området ligger i den sydligaste delen av gården intill de gamla mangårdsbyggnaderna och angränsar till en äldre anlagd trädgård. Natursköna Ekebacken är en långsträckt bergsrygg bestående av en ädellövskog med inslag av äldre grova träd och stenblock. Där finns även fornlämningar från bronsåldern och stenmurar. Den ena stenmuren delar Ekebacken, eftersom den sträcker sig över Ekebackens mitt. Den nordligaste delen av Ekebacken har även en före detta Engelsk park som ligger närmast trädgården. Här fanns förr bland annat flera ringlande stigar som i dag delvis har växt igen. En del av parken har blivit vandringsled och en mindre del finns kvar i befintligt skick. Syftet med examensarbetet är att upprätta en skötselplan utifrån ett landskapsvårdsperspektiv. Skötselplanen för Ekebacken bygger på en landskapsinventering som har gjorts i det inledande skedet av examensarbetet. Planen är tänkt som ett alternativ till dagens skötselplan på Ekebacken och som ett komplement till direktiven för Skogsstyrelsens registrerade nyckelbiotop och Länsstyrelsens i Blekinge Natura 2000-bevarandeplan. Ekebacken är dels nyckelbiotopsregistrat av Skogsstyrelsen med både naturvårdsavtal och biotopskydd, och dels ett Natura 2000-område, klassificerat av Länsstyrelsen i Blekinge på EU:s begäran. I enlighet med EU:s habitat och fågeldirektiv, har Ekebacken delats in i ett antal mindre områden med naturtypsklassificering, vilket utgör bevarandeplanen med dess tillhörande karta. Denna karta har sedan legat till grund för landskapsinventeringen av Ekebacken. Inventeringen gjordes vintern 2006. Med Natura 2000 kartan som grund bröts Ekebacken i samband med landskapsinventeringen ner till 28 stycken delområden. Uppdelningen gjordes utifrån variationer i växlighet samt utifrån föremålsupptäckter som stenmurar och fornlämningar. I sammanställningen av inventeringen tas en beskrivning upp över var de olika delområdena ligger på Ekebacken och vilken vegetation och vilka föremål som förekommer. Tagna bilder i samband med inventeringen redovisas också här. Efter nulägesbeskrivningen av landskapsinventeringen följer ett avsnitt där skötselförslag för varje enskilt delområde redovisas. Skötselplanen består av förslag till åtgärd vid ett första tillfälle och av en rekommendation av lämpligt intervall. Vid 2008-12-31 bör första åtgärdstillfället ha varit och frekvensen på intervallen har bestämts utifrån vad som behöver åtgärdas fram till 2028. Då bör en ny landskapsinventering ske av Ekebacken. I den framtida skötseln är det viktigt att det görs små regelbundna punktinsatser som blir till en helhetsunderhållande insats av naturområdet Ekebacken med dess stenmurar, vandringsled, stigar, fornlämningar och den före detta Engelska Parken. Ingen uthuggning eller avverkning av äldre, grova eller för tätt växande träd bör ske oberoende av vilken släkt/art eller kvalité det är. En sådan avverkning skulle kunna innebära alldeles för stora ingrepp i naturen med eventuella efterlämnade hjulspår eller olycklig förstörelser på föremålen vid Ekebacken som följd. Detsamma gäller för äldre, grova och döda träd, och fruktbärande vegetation, då de bidrar till att bevara den biologiska mångfalden med livsviktig föda för vissa insekter och fåglar. Ett betydelsefullt resultat av att området har lämnats i fri utveckling är just de vegetationsförändringar som har uppstått. De regelbundna punktinsatserna bör därför vara så små att inte för mycket tas bort från det estetiska och fantasifulla intryck som idag finns. Dessa intryck kan istället komma att utvecklas ytterligare och på flera andra platser av Ekebacken om möjligheten ges.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)