Framtagning av beräkningsverktyg förgravitationsfundament : Ett arbete baserat på parametrisk design

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

Sammanfattning: I detta kandidatexamensarbete framställdes ettberäkningsverktyg för ett gravitationsfundament. Ettgravitationsfundament förankrar vindkraftverk i jordoch utnyttjar sin egentyngd för att hålla sig på plats.Syftet med arbetet var att ta fram ett beräkningsverktygsom senare kan användas vid optimering. Målet medarbetet var att implementera fyra kontrollpunkter iberäkningsverktyget som sätter grunden fördimensionering av ett gravitationsfundament.Kontrollpunkterna består av 1) stjälpning, 2) marktryck,3) glidning och vridning samt 4) rotationsstyvhet.Arbetet baserades på parametrisk design vilket är endatadriven process som möjliggör att programmeravisuellt. Ett delmål var att visa möjligheten attmodellera gravitationsfundament parametriskt medhjälp av parametrisk design. Rhinoceros är ett programför ytmodellering som med hjälp av plug-inprogrammet Grasshopper användes vid framtagning avberäkningsverktyget. Grasshopper möjliggör attprogrammera visuellt och parametrisera geometrier. Enfördjupning över hur gravitationsfundamentdimensioneras med hänsyn på de fyrakontrollpunkterna utfördes. Kontrollpunkternaimplementerades i Grasshopper. Arbetet resulterade iett beräkningsverktyg och visar att det går attparametrisera ett gravitationsfundament.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)