"Det ska inte vara för klurigt… inte heller för lätt” : En utvärdering av motiverande matematikuppgifter för elever i årskurs 2

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

Sammanfattning: Denna studies syfte var att undersöka vilka uppgifter i matematikämnet som elever själva valde när de gavs möjlighet. Bakgrunden till studien har sitt ursprung i en systematisk litteraturstudie med syftet att se om undervisningens utformning kan påverka elevernas motivation och attityd inför matematikämnet. Studien och resultatet bygger på semistrukturerade intervjuer med 30 elever från två olika skolor. I intervjun fick eleverna börja med att själva berätta vad de tycker om att arbeta med inom matematik. Därefter utvärderades åtta olika matematikuppgifter och eleverna fick svara på vilka de föredrog att arbeta med. Denna studie visar att eleverna själva föredrog matematikuppgifter kopplade till den inre motivationen då de känner en tilltro till sin egen förmåga när de själva gav möjlighet att välja uppgifter. De uppgifter som eleverna föredrog är de uppgifter som ligger på en elevnära, spännande och lustfylld nivå som är rätt för varje enskild individ. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)