Assisterad befruktning utanför kroppen - Kan ett samtycke villkoras?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Assisterad befruktning utanför kroppen är en behandlingsmetod som samhället kan erbjuda ofrivilligt barnlösa par. Behandlingen sker antingen genom provrörsbefruktning (IVF) eller genom spermieinjektion (ICSI). Frågor kring fastställande och hävande av faderskap vid assisterad befruktning regleras av föräldrabalken. Enligt huvudregeln i 1 kap. 8 § FB ska en kvinnas make eller sambo som har samtyckt till befruktningen och om det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats genom densamma, fastställas som barnets far. Är paret gifta kommer även mannen att omfattas av faderskapspresumtionen i 1 kap. 1 § FB och förutsättas vara far till alla barn som föds inom äktenskapet. Ett faderskap kan hävas om samtycke till befruktningen inte förelegat eller om det inte är sannolikt att barnet avlats genom befruktningen. Under hösten 2015 prövade Högsta domstolen frågan kring huruvida man kan villkora ett samtycke till en assisterad befruktning utanför kroppen och till vilka parter en återkallelse av ett samtycke bör riktas mot. I målet hade en gift man i förhållande till sin fru villkorat sitt samtycke till att endast omfatta behandlingar avseende ett embryo, varpå kvinnan genomgick två behandlingar med insättande av två embryon. Kvinnan nedkom med tvillingar efter den sista behandlingen. Mannen var av uppfattningen att han inte kunde fastställas som rättslig fader till något av de båda barnen, eftersom han endast samtyckt till behandlingar med insättande av ett embryo. Högsta domstolen fann honom dock vara fader till båda barnen. Målet med uppsatsen är att beskriva gällande rätt kring assisterad befruktning utanför kroppen, möjligheterna att villkora ett samtycke till en assisterad befruktning utanför kroppen och till vilka parter en återkallelse med villkor måste riktas. Målet är vidare att diskutera vad som kan anses vara barnets bästa vid assisterad befruktning utanför kroppen. Den metod som har använts utgörs främst av en traditionell rättsdogmatisk metod, men även en studie av normativa grundmönster har gjorts. Materialet utgörs till största del av lagstiftning och dess förarbeten, men även familjerättslig doktrin. Genom intervjuer har jag undersökt hur verksamma jurister ställer sig till möjligheten att villkora ett samtycke vid assisterad befruktning utanför kroppen, till vilka parter en återkallelse av samtycket måste riktas mot och hur dessa tolkar Högsta domstolens dom i ”tvillingpappa-målet”. Majoriteten av juristerna anser att det fortfarande saknas en tydlig praxis huruvida man kan villkora ett samtycke avseende antalet embryon. Det hade därför varit önskvärt om Högsta domstolen hade uttalat sig i frågan i ”tvillingpappa-målet”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)