E-handelns påverkan på svenska stadskärnor

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

Sammanfattning: Den elektroniska handeln (e-handeln) har under den senaste tiden haft en stadig positiv utveckling som vi idag börjar se påföljder av. E-handeln leder till förändrade konsumentbeteenden som påverkar den fysiska handeln, i media pratas det om butiksdöden och hur de svenska stadskärnorna ger vika för e-handelns inverkan. Stämmer denna bild eller bör dessa påståenden om stadskärnornas död tas med en nypa salt? Detta väcker behovet av att undersöka vilka konsekvenser en ökande e-handel ger upphov till och hur stadskärnorna bör agera för att upprätthålla ett levande stadsliv. Därför blir studiens syfte att undersöka hur en fortsatt ökning av e-handeln påverkar lokala stadskärnor i Sverige. För att uppnå syfte och besvara studiens frågeställning inhämtades data genom tre intervjuer samt en undersökning av forskning kring e-handelns utveckling. Ett teoretiskt perspektiv fördes även in i studien genom att undersöka hur handelsplatser lokaliserar sig enligt centralortsteorin och gravitationsmodellen.Utifrån de scenarier som presenteras i resultatet (framtagna av Svensk Handel) för e-handelns framtida utveckling drar studien slutsatsen att första scenariot, där e-handeln följer Storbritanniens utveckling, är troligast att inträffa. Detta på grund av de logistiska utmaningar som fortfarande finns i Sverige. Resultaten tyder även på att stadskärnors ​attraktivitet kommer vara avgörande för dess framtida levnad. Genom att analysera valda teorier och olika marknaders storlekar undersöker studien stadskärnans optimala lokalisering och storlek för att konkurrera med e-handeln. Den medelstora marknaden, med 20 000 - 50 000 invånare, konstateras vara det optimala för att hantera de utmaningar som e-handeln innebär. Enligt studien kommer en stadskärna som fokuserar på att skapa ett mervärde för konsumenten, utöver fysiska detaljhandelsbutiker, vara framgångsrik. Studien konstaterar även att det kommer ske en omdefiniering av stadskärnan från att vara en handelsplats till en mötesplats. E-handeln sätter press på fysiska butiker att ta fram nya butikskoncept där också fastighetsägarnas agerande blir avgörande för stadskärnans konkurrenskraft.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)