Mansjagande amazonkvinna, den självuppoffrande eller machohataren : Tre stereotyper av den latinamerikanska rollfiguren inom amerikansk populärfilm

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Sociologi

Författare: Jenny Adrian Johnsson; Claudia Celorrio Pérez; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om hur latinamerikanska kvinnor som rollfigurer porträtteras inom amerikanska populärfilmer. Vi vill undersöka om det finns tydliga stereotyper i relation till rollfigurens genus, etnicitet och klass. Med hjälp av ett intersektionellt perspektiv och begreppsliga redogörelser av ''latino'' representationer i film ämnar vi att analysera tre Hollywoodfilmer över tidsperioden 2003 till 2011. Dessa filmer är ''Chasing papi'' (2003), ''Ask the dust'' (2006) och ''Without men'' (2011). Metoden som använts för att närmare kunna genomföra analysen är kvalitativ innehållsanalys. Det centrala i en innehållsanalys är att arbeta tematiskt, vilket gjorts. Våra framtagna teman i analysavsnittet är (1) sexuell diskurs (2) rasifierad diskurs och (3) klassmärkta femininiteter. Vi har konstaterat att den kvinnliga rollfiguren stereotypiseras i relation till hennes genus, etnicitet och klass i den bemärkelsen att hon framställs som annorlunda och exotisk i kontrast till de övriga rollinnehavare i filmerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)