Business Method Patents in the US and Europe – Diverging Policies and their Effect on Competition

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Affärsmetoders patenterbarhet har diskuteras under en lång tid, dock är de exakta kraven för att en affärsmetod ska anses patenterbar och dessas tolkning inte tillräckligt klarlagda, varken i USA eller i Europa. Även om patenterbarheten av affärsmetoder inte har varit en okomplicerad fråga i USA, har både de amerikanska domstolarna och det amerikanska patentkontoret uppvisat en förhållandevis liberal inställning till denna typ av patent. Det huvudsakliga spörsmålet i amerikansk rättspraxis har varit att hitta en metod som tillåter patentering av affärsmetoder men som ändå hindrar att patent på abstrakta idéer utfärdas. Många olika tillvägagångssätt för att uppnå detta mål har diskuterats i praxis men en av de mest frekvent tillämpade metoderna är maskin-eller-omvandlingstestet. Detta test fokuserar på huruvida patentansökan är kopplad till en viss maskin, eller om processen som ansökan beskriver inkluderar en omvandling av ett objekt till en annan form eller sak. Trots att olika kriterier för att fastställa patenterbarheten av affärsmetoder har tillämpats i Europa så kretsar alla bedömningsgrunderna kring begreppet ”teknisk”. Den för tillfället aktuella metoden för att bedöma patenterbarheten av affärsmetoder kräver endast att en metod eller process är kopplad till en fysisk enhet för att betraktas som en uppfinning. Dock kan endast en uppfinnings tekniska komponenter ligga till grund för bedömning av objektets uppfinningshöjd, vilket utgör ett avsevärt hinder för patenteringen av affärsmetoder. Därmed uppställer det europeiska patentkontoret högre krav på patentansökningar som rör affärsmetoder än den amerikanska rättsordningen. Eftersom de amerikanska och europeiska patentsystemen har vitt skilda utgångspunkter rörande patent på affärsmetoder, blir en jämförelse av de kriterier som tillämpas vid bedömning av patenterbarheten av affärsmetoder svår att genomföra. Effekterna som de olika möjligheterna att få beviljat patent på affärsmetoder i USA och Europa kan tänkas ha på konkurrensen är en viktig fråga. Den dominerande anledningen till att införa ett patentsystem, och därmed begränsa konkurrensen, är att främja innovation. Tanken är att större uppfinningsrikedom kommer att gynna samhället på flera sätt men att kunskap har vissa specifika egenskaper som gör att statlig intervention är nödvändigt, även om detta ingripande också leder till vissa kostnader. En av de stora fördelarna med ett patentsystem är att kunskap kan överlåtas, genom till exempel licenser. Dock kan det finnas andra aspekter som bör belysas än de traditionella ekonomiska bevekelsegrunderna i en diskussion kring de positiva och negativa inverkningarna som patent kan medföra ur konkurrenshänseende. Patentkvalité är ett vida debatterat spörsmål, särskilt i förhållande till patent på affärsmetoder som ofta anses vara svaga patent. Att undersöka välfärdsaspekterna av att licensiera patent av låg kvalité är därmed endast ett tillvägagångssätt för att diskutera de möjliga effekter på konkurrensen som de skilda möjligheterna att patentera affärsmetoder i USA och Europa kan tänkas medföra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)