Organisationsstruktur och ekonomistyrning i samverkan - en fallstudie av Sydkraft Försäljning AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet är att beskriva och analysera ekonomistyrningen i ett stort försäljningsinriktat företag som nyligen organiserats enligt matrisstruktur. Metod: Det teoretiska avsnittet beskriver relevanta teorier kring ekonomisk styrning och organisationsstruktur. Det empiriska avsnittet består av en presentation av Sydkraft Försäljning AB och de förutsättningar under vilken deras verksamhet drivs. Teorin och empirin ger underlag till problemdiskussionen. Resultatet består framförallt av en uppsummering av problemdiskussionen därefter görs en generaliserande analys. Slutligen görs en tillbakablick av uppsatsarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)