Socionomers syn på yrkesprofessionen : En kvalitativ studie om socionomers resonemang kring validering gällande yrkesprofessionen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Det är inte en självklarhet att samhällets och allmänhetens uppfattning om vad validering innebär stämmer överens med verkligheten. I denna uppsats går vi djupare in på ämnet och undersöker socionomers resonemang kring validering gällande yrkesprofessionen, samt vad validering kan ge för konsekvenser gällande kompetens och kvalitet på socialt arbete. Med hjälp av en enkätundersökning bland personer med socionom som yrkesprofession undersöks erfarenheter och resonemang kring områden som, yrkesprofession, legitimation, utbildning, kompetens, kvalité på arbetet, vilket är områden som berörs vid granskning av ämnet validering. Det här är en kvantitativ enkätundersökning med en kvalitativ ansats då det getts utrymme för att utveckla sina svar i enkätformuläret. I studien framställs bland annat respondenternas resonemang kring möjligheten för andra yrkesprofessioner att validera sin yrkeskompetens till yrkestiteln socionom samt vad det kan ge för påverkan på socialt arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)