Frånvarande fäder och deras döttrar - En kvalitativ studie om fäders betydelse för döttrar under deras uppväxt

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Studiens syfte var att lyfta fram vilken betydelse en frånvarande fader har under döttrars uppväxt när det gäller identitetsskapande, förmåga till relationer samt föreställning om manlighet och faderskap. För att nå syftet och besvara frågeställningarna har en kvalitativ forskningsmetod använts, som bestod av intervjuer med åtta vuxna kvinnor. Studien har dels en fenomenologisk ansats, det vill säga beskrivande utifrån individens livsvärld, samt en tolkande ansats vid analysen. Resultatet från intervjuerna har analyserats utifrån objektrelations teori samt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Studien visar att alla kvinnor har upplevt en saknad efter sin pappa under uppväxten. Det är flera olika faktorer som spelar in för hur kvinnorna har påverkats av att växa upp utan en närvarande pappa. I resultatet framkom det att de kvinnor som har reflekterat över pappans frånvaro samt haft möjlighet att prata med pappan om sina upplevelser ger ett intryck av styrka och stabilitet. De beskriver inte någon bitterhet eller agg gentemot pappan. Vidare visar studien att kvinnorna har tagit till sig flera olika föreställningar om manlighet och faderskap som löper parallellt sida vid sida. I framtida forskningsfrågor kunde även mammor och pappor inkluderas i undersökningen, för att på så sätt ta del av deras perspektiv i ämnet frånvarande fäder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)