Automatiseringens genomslag via digitala verktyg : En studie om RPAs (robotic process automation) förväntningar och hinder

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Emma Berg; Maja Hultgren; [2021]

Nyckelord: RPA; automatisering; digitala verktyg;

Sammanfattning: Robotic Process Automation (RPA) klassificerades som den snabbast växande programvaranpå den globala marknaden under 2018. RPA automatiserar arbetsprocesser och sägs medförastora fördelar såsom ökad effektivitet, kvalitet, skalbarhet och lönsamhet. Studien ämnar attundersöka de hinder som motverkar att de förväntade fördelarna inte infrias. Genomanvändningen av en multipel metod, som inkluderar en dokumentstudie samtsemistrukturerade intervjuer, skildras de förväntade fördelarna och potentiella hinder.Identifierade resultat visar på kompetensens inverkan på teknikens användarvänlighet, samtkommunikationens påverkan på hur användare uppfattar nyttan med RPA.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)