Hur fungerar samarbete mellan konkurrenter? : En studie om coopetition i det alternativa matnätverket REKO-ring

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Intresset för närproducerad mat växer. Klimatdebatten ökar medvetenheten kring maten vi äter. Som ett resultat av detta startades REKO-ring 2013 i Finland. 2016 kom REKO-ring till Sverige och har ökat snabbt i popularitet. REKO står för rejäl konsumtion och konceptet går ut på att närproducerad mat säljs via Facebook-grupper, direkt från producent till konsument. Antalet producenter som säljer liknande produkter inom varje REKO-ring ökar vilket bidrar till att producenterna måste samarbeta och konkurrera samtidigt. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur samarbete och konkurrens fungerar mellan producenter inom REKO-ring samt undersöka om begreppet coopetition kan utvecklas genom tillämpning i alternativa matnätverk. Tidigare forskning gällande fördelar och nackdelar inom alternativa matnätverk, samarbete och konkurrens inom alternativa matnätverk samt coopetition används för att uppnå syftet. Genom kvalitativa intervjuer med grönsaksproducenter som deltar i REKO-ring samlades empiri in för att söka svar på de forskningsfrågor som vägleder undersökningen. Resultatet visar bland annat att producenterna upplever relationen med konsument som en fördel och mängden administration som en nackdel. Samlingen av producenter är en positiv sida av samarbetet och behovet att vara strategisk nämns som ett resultat av konkurrensen. Utifrån coopetition visar det sig leda till bättre kvalitet och större utbud. Relationerna inom nätverket är god, men studien finner också tecken på att engagemanget ibland brister hos deltagande producenter. Studien finner även att producenter inom REKO-ring inte anser att en anställd ansvarig behövs i nätverket vilket visar på motsatsen mot tidigare studier som finner att ledarskap är viktigt där coopetitionbaserade relationer existerar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)