Stilövningar

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Författare: Anton Ljungdell; [2022]

Nyckelord: Arts and Architecture;

Sammanfattning: Detta examensarbete tar avstamp och inspiration från boken Stilövningar (originaltitel Exercices de style) från 1947, av den franske författaren och poeten Raymond Queneau, i vilken han återberättar en och samma historia på 99 olika sätt. Det är vare sig den, i boken, banala grundberättelsen eller den enskilda återberättelsen som är intressant, utan det är i upprepningen och relationen dem emellan som något uppstår. Queneau såg sitt verk som ett sätt att undersöka (det franska) språkets möjligheter och spännvidd. Frågan kring stil inom arkitektur har aktualiserats i och med den arkitekturdebatt som förs i media idag, där det tydligt finns två läger; de som efterfrågar en mer traditionell arkitektur, med förebild i äldre stilar och framför allt de stilar som var populära under förra århundradets sekelskifte, och de som menar att efterlikna äldre stilideal idag är något av ett tabu. Det uppskruvade debattklimatet visar på en diskrepans i vad som byggs och vad som efterfrågas och en oförmåga att föra en dialog om ämnet. Vi behöver hitta nya sätt och infallsvinklar att prata om stil och arkitektur. Ambitionen med detta arbete är att undersöka begreppet stil och att genomföra en liknande arkitektonisk undersökning med boken som förlaga, genom en serie upprepningar och variationer på ett och samma tema. Arbetet är uppdelat i två delar; en resonerande text som vänder och vrider på begreppet stil genom att relatera till boken och dess litterära kontext, där begränsning som kreativt verktyg ses som en möjlighet till nytolkning av vad stil inom arkitektur kan innebära. Den andra delen av arbetet är en serie utförda arkitektoniska stilövningar, som variationer på en och samma grundform.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)