In i kaklet! : En komparativ studie av Ewa Stenbergs och Mats Knutsons gestaltande av Ulf Kristerssons sonderingsprocess

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

Författare: Wilhelm Onn; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna undersökning har varit att granska politisk kommentar i en situation utan stundande valrörelse för att avgöra om den dominans spelgestaltning innehar i valrörelser även förekommer utanför sådana. Vidare har av intresse varit att jämföra en tongivande kommentator från kommersiell media, med en från public service för att utreda huruvida några väsentliga skillnader fanns mellan dem. Eftersom den utgjorde en intressant politisk period, placerad långt från ett val valdes Ulf Kristerssons sonderingsperiod under hösten 2018 som undersökningsobjekt, med ämnet regeringsbildningen och artiklar publicerade i kommentatorernas namn och som analyser gjorda av dem som urvalsmekanismer. För att besvara detta har en topografisk undersökning gjorts, för utredande av vilka typer av argument som kommentatorerna nyttjade. Utifrån begreppen frekvens och intensitet rangordnades de identifierade topikernas vikt i materialet, för att sedan kategoriseras efter de tidigare urskilda gestaltningsformerna sakgestaltning, spelgestaltning, skandalgestaltning, triviagestaltning och annan gestaltning. Ur denna undersökning framkom att de båda kommentatorerna nyttjade sak- och spelgestaltande topiker i ungefär lika stor utsträckning, ingen av de andra gestaltningsformerna förekom över huvud taget. De sakgestaltande topikerna tycks ha varit aningen viktigare för båda kommentatorerna, och slående är hur snarlik argumentationen var hos de båda. Vid sidan av detta har även framkommit att sak- och spelgestaltning är snarlikt, åtminstone vad gäller frågan som undersökts, vilket innebär att läsaren har stort utrymme för tolkning av gestaltningsformerna i en artikel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)