Att skapa förutsättningar för skapande : En studie om musiklärares syn på elevernas musikskapandeprocess

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

Sammanfattning: Studien syftade till att undersöka musiklärares syn på sina elevers process genom Websters modell för kreativt tänkande, de musikaliska förmågor och val lärarna menade att eleverna använde sig av samt vad lärarna menade att de gjorde för att underlätta elevernas musikskapandeprocess. Fem musiklärare intervjuades genom semistrukturerade intervjuer, där de fick möjlighet att utveckla sina tankar kring den kreativa processen, de yttre faktorerna som påverkar den samt vad de menade att de ser i sina elevers skapandeprocess. Resultatet av empiriinsamlingen visade att de hade skiftande synsätt på elevernas process och hur den såg ut, och utifrån deras uttalanden kunde deras syn på elevernas skapandeprocess delas upp i kreativa processer och praktiska processer. De tog upp gehör och reflektion som musikaliska förmågor som deras elever uppvisade under sin kreativa process, och diskuterade kunskaper och tydliga ramar som didaktiska val som de applicerade på sin undervisning för att underlätta elevernas musikskapande. Lärarna kunde nämna hinder i musikskapandet, såsom elevernas brist på kunskap och deras osäkerhet i sin förmåga. Samtliga musiklärare var väldigt positivt inställda till att inkludera musikskapande i undervisningen och menade att det gynnar eleverna både i musikämnet och utanför skolan. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)