Förbrukat förtroende och ekonomisk brottslighet inom bankbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Bankbranschen är en bransch som präglas av förtroende. Förtroende mellan banken och dess kunder, banken och statliga institutioner, banken och dess anställda och sist men inte minst aktiemarknadens förtroende för bankens styrelse och ledning i det fall den är börsnoterad. Denna uppsats har undersökt huruvida det finns särskilda krav på banktjänstemän och ifall det finns liknande krav på förtroende i paritet med den ”redbarhet och oförvitlighet” som finns för poliser och domare vad gäller ekonomisk brottslighet och saklig grund för uppsägning/avsked. Slutsatserna är att det klart finns högre krav på banktjänstemän dock inte exakt jämförbart med ”redbarhet och oförvitlighet”. Kraven på förtroende som arbetsgivare kan ställa är klart högre än på andra yrkeskategorier som inte arbetar i branscher som kräver allmänhetens förtroende på samma sätt som bankbranschen. Banksekretessen är också en viktig faktor som spelar in i de högre krav som kan ställas på banktjänstemän. Uppsatsen har även undersökt vilka arbetsrättsliga konsekvenser som tidigare begången brottslighet får för rekryteringsprocesser i bankbranschen. Några av de slutsatser som dragits från relevanta rättsfall är att arbetssökande enligt Arbetsdomstolen inte behöver ha några negativa saker såsom eventuellt kriminellt förflutet i sin CV. En annan slutsats är att Arbetssökande inte har någon särskilt långtgående upplysningsplikt och att det därför är av yttersta vikt vid rekrytering inom bankbranschen att tydliga och utförliga bakgrundskontroller genomförs samt frågeställningar under intervjuer går på djupet samt dokumenteras. Detta behövs för att vid fall av dold brottslighet dessa uppgifter ska kunna användas ifall en arbetsgivare önskar skilja arbetstagare från en pågående anställning. Uppsatsen har slutligen undersökt vilka arbetsrättsliga konsekvenser som ekonomisk brottslighet får när den begås både inom och utom tjänsten inom bankbranschen. Slutsatsen som kan dras från relevanta rättsfall vad gäller ekonomiska oegentligheter inom tjänsten är att dessa vanligtvis resulterar i avsked eller uppsägning men att det beror bland annat på hur allvarlig förseelsen är, beloppet förseelsen avser samt tillvägagångssättet. För ekonomiska oegentligheter utom tjänsten är det avgörande för huruvida anställningen kan bestå hur det påverkar arbetsgivarens förtroende för den anställde, hur arbetsgivare agerar vid första frihetsberövandet samt anställningens betydelse för arbetstagarens rehabilitering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)