Har svenska nyhetsmedier privilegierat Apple Inc? : Undersökning av hur svenska nyhetsmedier publicerar artiklar kopplade till innovationer och företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Sverige anses vara en av världens mest avancerade IT-nationer, där användningen av IT ökar inom både den offentliga och privata sektorn. Företag inom IT branschen expanderar i en starkt föränderlig bransch. En rad olika faktorer har varit grunden till Sveriges position som IT-nation, bland annat en ingenjörs- och innovationstradition över en lång tid, även faktorer som den utbreda användningen av IT i samhället och en snabbhet att implementera nya innovationer. IT-branschen i Sverige utgör 4 % av de sysselsatta i Sverige där omsättning, såväl som antalet anställda, faktiskt ökat även under konjunktursvackor.

Syftet med studien är att undersöka om svenska nyhetsmedier i större utsträckning publicerat nyheter om Apple än om deras konkurrenter på smartphone marknaden. For att lättare kunna genomföra studien ska dessa frågeställningar besvaras: Hur har Apple lyckats bygga upp en hajp kring sitt varumärke i Sverige? Har Apple exponerats mer i svenska nyhetsmedier än konkurrenterna på smartphone marknaden? På vilket sätt påverkar svensk nyhetsmedia bilden av Apple? De teorier som används i studien är innovationsteorin, dagordningsteorin samt konsumentbeteendeteorin. Inledningsvis sker en fallstudie där det via sökmotorn på DN och SvD nätupplagor har summerats ihop antalet ordträffar på utvalda ord. Baserat på resultaten av ordanalys utvecklas en semistrukturerad telefonintervju som genomförs med DN. Parallellt sker en semistrukturerad intervju med en anställd på en reklambyrå inriktat mot hur specifikt Apple har gått tillväga för att skapa hajp. Utifrån vår undersökning och analys kom vi fram till att svenska nyhetsmedier inte styrs av bakomliggande faktorer när de offentliggör nyheter om företag. Publiceringar sker baserat på deras uppfattning om hur det allmänintresset ser ut hos läsarna. Apple är väldigt selektiva med att släppa ut information gällande företaget och runt deras produkter, detta resulterar i ett intresse från pressen att först publicera information från Apple, motiverat utifrån ett allmänintresse i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)