I resenärens tjänst: genre och "värden" i policies på den fria reseguiden Wikitravel

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks vilka värden som ligger till grund för Wikitravels reseguider, detta för att förstå vilka förutsättningar som ligger till grund för innehållet på Wikitravel. Vidare undersöks om det föreligger en så kallad nätverkskonflikt mellan grupper av värden, detta främst baserat på tidigare forskning gällande Wikipedia av Steven Jankowski där denne använder sig av Manuel Castells teori om nätverkssamhället för att förklara den relativa konservatism andra forskare observerat i kunskapskonstruktionen på Wikipedia. Frågeställningarna som ligger till grund för undersökningen är vilka värden som återfinns i Wikitravels policies samt i vilken mån dessa kommer i konflikt och hur dessa eventuella konflikter hanteras. Undersökningen genomförs genom kvalitativ textanalys av fyra centrala policies på Wikitravel där dessa undersöks med utgångspunkt i dels ”wikivärden” frånJankowskis undersökning, dels ”reseguidesvärden” från en egen genomgång av forskning omreseguider. Resultatet är att båda värdegrupperna kommer till uttryck i Wikitravels policies, att de ibland kommer i konflikt och att dessa konflikter löses genom att genren reseguide får vara målet och de värden som är knutna till denna överordnas wikivärdena.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)