Vetenskap, beprövad erfarenhet och lärares verklighet : En intervjustudie av lärares förhållande till policyn om vetenskapliggrund och beprövad erfarenhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Kajsa Danielsson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: År 2010 infördes en ny del i skollagen som fastslog att ”Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Samtidigt ger forskning på området vissa indikationer om att lagen inte implementeras i enlighet med Skolverkets förtydliganden. Därför ställer sig den föreliggande undersökningen frågorna ”Hur anpassar lärare sin användning av läxor efter lagen om att ”Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”?” och ”Hur kan bakgrunden till lärarnas anpassningar förklaras?”. För att svara på frågorna genomfördes en kvalitativ intervjustudie, vars resultat analyserades med hjälp av verktyg från implementeringsteorins ”bottom-up”-forskning. Resultaten visade på att de intervjuade lärarna inte tycktes implementera Skolverkets tolkning av lagen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när de arbetade med läxor. Detta berodde enligt uppsatsens resultat på att lärarna, i sin strävan att hantera olika hinder för implementering av lagens formella innebörd, utvecklar egna, alternativa, tolkningar av lagens betydelse. Uppsatsens slutsats är att lärarnas tolkningar, handlingar och viljeyttringar verkar leda till en omformning av policyns innebörd och utfall. För att bekräfta dessa slutsatser krävs dock ytterligare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)