Automatisk kontroll av status för switch-portar

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning: I stora nätverksmiljöer kan det idag vara svårt att få en komplett sammanställning av hur många switch-portar som är i bruk. Den lösning som vanligtvis används är manuell inloggning till aktuell switch för kontroll, ett moment med tidsåtgång och som ofta utförs vid enstaka tillfällen. Information riskerar därför att upptäckas för sent med en åtgärd som blir reaktiv. Metoder för att tillgängliggöra informationen på ett sådant sätt att den till stor del kan bli proaktiv kan istället möjliggöra åtgärder i tid men även tillhandahålla aktuell information mer lättillgängligt och i slutändan spara både tid och utgifter för ett företag. Arbetet inriktar sig på framtagandet av en lösning med specifika krav med en inriktning för att förenkla nuvarande moment; att på ett enkelt sätt kunna ta del av dagsaktuell information om status för switch-portar, att kunna få en övergripande bild av fördelningen av switch-portar för en anläggning och möjlighet för notifiering vid gränsöverskridelser. Inledande görs en undersökning av aktuella lösningar som finns att tillgå inom området idag, där flera visar sig ha brister men även saknar nödvändiga funktioner. Då de lösningar som finns tillgängliga idag inte stämmer överens med kraven finns en motivering till framtagandet av en lösning med egna funktioner. Den lösning som tas fram utvecklas med separata funktioner för att inhämta information, tolka, presentera och notifiera information för administratör. För att garantera en stabil lösning med kontinuerlig drift installerades en server i en extern datahall där en linuxdistribution användes. Två olika protokoll för inhämtning av information jämförs med praktiska tester, inloggning via SSH, samt SNMP-poll, där den valda lösningen bygger på SSH som metod på grund av säkerhetsaspekter, men där SNMP visar mer kompatibilitet mellan tillverkare och modeller av hårdvara. Vidare beskrivs tillvägagångssätt hos de funktioner som utvecklats för tolkning av inhämtad information samt de svårigheter som uppstått i samband med detta, för undvikandet av feltolkningar. Olika alternativ för presentation av information till administratör jämförs, där den valda lösningen blev åtkomst via webbsida, detta på grund av det grundläggande stöd oberoende av plattform. Något som exempelvis en applikation inte kan ge i samma omfattning. Bland de olika notifieringsmetoder som undersöktes föll valet även i detta fall på en plattformsoberoende metod, där notifiering via e-post ansågs både enkel att implementera och med ett brett stöd hos klienter. Varningar vid förangivna kriterier av antal lediga switch-portar kunde därmed tas emot av administratör. Samtliga funktioner fungerade vid utförandet som planerat och lösningen används av kunden. Det finns några förslag på förbättringsåtgärder där SNMP istället med fördel kan användas med bredare stöd hos andra tillverkare och modeller, samt även skyddsfunktioner vid tolkning av information.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)