Simulering och optimering av produktionsflöde balningslinje

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: BillerudKorsnäs har gjort en satsning på sin anläggning i Rockhammar då produktionen utökas genom flertalet utbyggnationer av den existerande anläggningen. En del av anläggningen som byggs ut är balningslinjen, den del av produktionen där pappersmassa pressas till solida balar och paketeras i emballage. Målet med utbyggnationen av balningslinjen är att klara av att hantera den ökning i produktionsflödet som den utökade produktionsanläggningen bidrar med. Balningslinjen planeras att byggas ut i tre efterföljande steg och på så sätt suggestivt öka produktionskapaciteten. Examensarbetets syfte var att ta fram simuleringsmodeller för den nya balningslinjen i det diskreta hybridsimuleringsprogrammet Plant Simulation och på så sätt uppskatta vilken produktionskapacitet anläggningen har efter ombyggnationen. Effekten av förändringarna analyserades genom att simulera olika scenarion i modeller baserade på de olika steg av utbyggnationer balningslinjen genomgår. Resultatenanalyseras för maskinbeläggningsgrad, produktionshastighet och flaskhalsar. På BillerudKorsnäs Rockhammar har de inte tidigare använt sig av simuleringsstudier men var positivt inställda då de såg möjligheterna till att finna information som kan vara till hjälp i det arbete som pågår för att dimensionera och implementera den nya balningslinjen. Simuleringsstudier ger möjlighet att skapa förståelse för processer och är ett effektivt sätt att uppskatta beteendet hos anläggningar som inte ännu finns i verkligheten. De metoder som använts för att skapa en nulägesanalys är intervjuer, historiska data, tidsstudier samt maskindata över de existerande komponenter som kommer att ingå i den nya anläggningen. Simuleringsmodellerna byggdes upp i små steg, där varje förändring testades och utvärderades innan nästa iteration av modellen. Modellvalidering var även en viktig del av examensarbetet då felaktiga indata äventyrade projektets giltighet. Simuleringsstudierna visar att de kapacitetsmål företaget förväntade sig uppnå kommer att uppfyllas. Flaskhalsanalyser visar att det i viss mån finns möjlighet att uppnå en något högre kapacitet i anläggningen på bekostnad av en mer störningskänslig produktionsprocess. Den simuleringsmodell som tagits fram kan i framtiden användas för att testa förändringar i produktionsflödet på balningslinjen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)