The Olympic games must be reserved for men : en kvalitativ innehållsanalys av Sportbladets framställning av kvinnliga idrottsdeltagare i OS 1996-2016

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Idrottskvinnor och deras prestationer marginaliseras och trivialiseras av massmedier genom en genusstereotypisk framställning. Samtidigt påvisar forskning att media är en av de mest inflytelserika formerna för att generera könsvärden. Vad och hur media väljer att rapportera om idrottande kvinnor blir således avgörande för våra värderingar och attityder, något som inte enbart påverkar synen på idrottskvinnans status utan även kvinnans roll i samhället i stort. Syftet med denna studie har varit att synliggöra underliggande värderingar och strukturer som existerarar inom sportjournalistiken. Genom en kvalitativ innehållsanalys och ett genusperspektiv så har Sportbladets rapporteringar från de olympiska sommarspelen år 1996 till 2016 analyserats. Detta för att besvara frågeställningarna: Har medias porträtteringar av idrottskvinnor förändrats från år 1996 till 2016? Om någon utveckling har skett under denna tidsperiod, har den då varit positiv eller negativ ur ett genusperspektiv? Studiens undersökning är indelad i olika kategorier, dessa har använts som ett medel för att analysera texterna. Kategorierna benämns som objektifiering, infantilisering, den privata sfären samt framgång och motgång. Analysen har lett fram till skilda slutresultat inom de olika kategorierna, men slutsatsen som har nåtts är att en förändring har skett och att den har varit positiv ur ett genusperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)