Kan vi möjliggöra jämställdhetsintegreringen? : En kvalitativ fallstudie om förutsättningar för att implementera jämställdhetsintegrering i två kommunala förvaltningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Jämställdhetsintegrering som policystrategi antogs i Beijing 1995 i samband med FN’s fjärde världskonferens om kvinnor. Över 20 år senare är forskare ännu inte eniga om hur man på bästa sätt implementerar jämställdhetsintegreringen, och forskning som berör den lokala nivån är begränsad. Denna uppsats syftar till att undersöka och analysera förutsättningar för implementering av två kommunala förvaltningars arbete med jämställdhetsintegrering, och vad som kan utläsas som särskilt viktigt för en hållbar implementering av jämställdhetsintegrering på lokal nivå. Det analytiska ramverk som tillämpas i uppsatsen utgörs av fyra variabler som Alison E. Woodward sammanställt för att analysera förutsättningar för implementeringen av jämställdhetsintegrering. Dessa fyra variabler är konsensus, genuskunskap, motstånd och implementeringsansvar och utförande. Semistrukturerade intervjuer med berörda aktörer från studieobjekten Barn och Ungdomsförvaltningen och Räddningstjänsten i Halmstads kommun resulterar i slutsatsen att Räddningstjänsten har bra förutsättningar för implementeringen av jämställdhetsintegrering, eftersom förvaltningen uppfyller kriterierna för Woodwards fyra variabler. Barn och Ungdomsförvaltningens förutsättningar visar sig vara nämnvärt sämre, främst som följd av att förvaltningen inte uppnår kriteriet för variabeln konsensus, som brister i förvaltningsledningen. Konsensus är också den variabel som utifrån respondenternas svar visar sig vara den som är mest avgörande för implementeringen av jämställdhetsintegring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)