The Paradoxes of Business Model Innovation: A study of competing concerns in e-commerce

Detta är en Master-uppsats från Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Sammanfattning: Vi har alla läst om hur digitaliseringen och den snabba teknologiska utvecklingen påverkaraffärslandskapet. Företag tvingas anpassa sig och hitta nya sätt att vara konkurrenskraftiga på,samtidigt som kunders förväntningar blir högre. För att kunna ta till vara på de möjligheter somkommer med digitaliseringen måste företag justera sina traditionella sätt att bedriva sinverksamhet på. Enligt existerande litteratur måste företag inkludera sina affärsmodeller iinnovationsprocessen, men det är få företag som förstår processen för affärsmodellinnovationoch det värde som det genererar. Företag står inför en utmaning när det kommer till att bibehålladet traditionella sättet att bedriva sin verksamhet på samtidigt som de anpassar sig till nya sättatt innovera sig på. Detta är något som blir tydligt inom den tillverkande industrin. Den härstudien undersöker de motsättningar som tillverkande industriföretag står inför när de utforskarnya affärsmodeller och vi har med hjälp av en kvalitativ studie tittat närmare på hur dessaföretag hanterar etablerandet av en e-handel. Det här är av stor vikt eftersom det har blivitsvårare för företag att bibehålla sina traditionella affärsmodeller medan de anpassar sig efterdigitalisering, utan att förstöra existerande fundamentala affärsutvecklingsprocesser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)